Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Определение на Съда (девети състав) от 19 декември 2019 г. —
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Дело C679/19)(1)

„Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Контрол на пари в брой, които се внасят или изнасят от Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 1889/2005 — Приложно поле — Членове 63 ДФЕС и 65 ДФЕС — Свободно движение на капитали — Пренасяне на значителни суми пари в брой, които се внасят или изнасят от територията на държава членка — Задължение за деклариране — Санкции — Глоба и отнемане в полза на държавата на недекларираната сума над 10 000 EUR — Пропорционалност“

1.      Свободно движение на капитали и свобода на плащанията — Контрол на пари в брой, които се внасят и изнасят от Европейския съюз — Регламент № 1889/2005 — Задължение за деклариране — Обхват — Възможност за държавите членки да упражняват национален контрол върху движението на пари в брой в рамките на Съюза — Допустимост

(член 65 ДФЕС, съображение 3, член 1, параграф 2 и член 3, параграф 1 от Регламент № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 21, 22, 24 и 25)

2.      Свободно движение на капитали и свобода на плащанията — Ограничения — Задължение за деклариране на значителните суми пари в брой, които се внасят или изнасят от територията на държава членка — Национална правна уредба, която предвижда глоба и отнемане на декларираната сума над 10 000 EUR в случай на неизпълнение на това задължение — Нарушение на принципа на пропорционалност — Недопустимост

(членове 63 ДФЕС и 65 ДФЕС, член 3 и член 9, параграф 1 от Регламент № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 34—39 и диспозитива)

Диспозитив

Членове 63 ДФЕС и 65 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, която като санкция за неизпълнение на задължението за деклариране на значителни суми пари в брой, които се внасят или изнасят от територията на тази държава, освен налагане на административно наказание глоба, предвижда и отнемане в полза на държавата на недекларираната сума над 10 000 EUR.


1 ОВ C 423, 16.12.2019 г.