Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 19. prosince 2019 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Věc C679/19)(1)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Kontroly peněžní hotovosti vstupující do Evropské unie nebo ji opouštějící – Nařízení (ES) č. 1889/2005 – Působnost – Články 63 a 65 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Přeprava vysokých částek peněžní hotovosti vstupující nebo opouštějící území členského státu – Ohlašovací povinnost – Sankce – Pokuta a zabavení neohlášené částky překračující 10 000 eur ve prospěch státu – Přiměřenost“

1.      Volný pohyb kapitálu a plateb – Kontroly peněžní hotovosti vstupující do Evropské unie nebo ji opouštějící – Nařízení č. 1889/2005 – Ohlašovací povinnost – Dosah – Možnost členských států provádět vnitrostátní kontrolu pohybu peněžní hotovosti v rámci Unie – Přípustnost

(Článek 65 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1889/2005, bod 3 odůvodnění a čl. 1 odst. 2 a čl. 3 odst. 1)

(viz body 21, 22, 24, 25)

2.      Volný pohyb kapitálu a plateb – Omezení – Povinnost ohlásit při vstupu nebo opuštění území členského státu vysoké částky peněžní hotovosti – Právní úprava členského státu, která jako sankci za nesplnění takové povinnosti stanoví kromě uložení pokuty zabavení neohlášené částky překračující 10 000 eur ve prospěch státu – Porušení zásady proporcionality – Nepřípustnost

(Články 63 a 65 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1889/2005, článek 3 a čl. 9 odst. 1)

(viz body 34–39 a výrok)

Výrok

Články 63 a 65 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, která jako sankci za nesplnění povinnosti ohlásit vysoké částky peněžní hotovosti vstupující nebo opouštějící území tohoto státu stanoví kromě uložení správní pokuty zabavení neohlášené částky překračující 10 000 eur ve prospěch státu.


1–      Úř. věst. C 423, 16. 12. 2019.