Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. detsembri 2019. aasta määrus –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(kohtuasi C679/19)(1)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Kontroll Euroopa Liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha üle – Määrus (EÜ) nr 1889/2005 – Kohaldamisala –ELTL artiklid 63 ja 65 – Kapitali vaba liikumine – Suure summa sularaha toomine liikmesriigi territooriumile või selle sealt väljaviimine – Deklareerimiskohustus – Sanktsioonid – Trahv ja üle 10 000 euro suuruse deklareerimata summa konfiskeerimine riigi kasuks – Proportsionaalsus

1.      Kapitali vaba liikumine ja maksete vabadus – Euroopa Liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimine – Määrus nr 1889/2005 – Deklareerimiskohustus – Ulatus –Liikmesriikide võimalus viia läbi riiklikku kontrolli sularaha liikumise üle liidu piires – Lubatavus

(ELTL artikkel 65; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1889/2005, põhjendus 3 ja artikli 1 lõige 2 ja artikli 3 lõige 1)

(vt punktid 21, 22, 24, 25)

2.      Kapitali vaba liikumine ja maksete vabadus – Piirangud – Kohustus deklareerida suure summa sularaha toomine liikmesriigi territooriumile või selle sealt väljaviimine – Liikmesriigi õigusnormid, milles on nähtud selle kohustuse täitmata jätmise korral ette trahv ja 10 000 eurot ületava deklareerimata summa konfiskeerimine – Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine – Lubamatus

(ELTL artiklid 63 ja 65; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1889/2005, artikkel 3 ja artikli 9 lõige 1)

(vt punktid 34–39 ja resolutsioon)

Resolutsioon

ELTL artikleid 63 ja 65 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, millega on selle eest, kui rikutakse kohustust deklareerida riigi territooriumile suure summa sularaha sissetoomine või selle sealt väljaviimine, nähtud sanktsioonina lisaks haldustrahvile ette 10 000 eurot ületava summa konfiskeerimine riigi kasuks.


1 ELT C 423, 16.12.2019.