Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 19.12.2019 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(asia C-679/19)(1)

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Euroopan unioniin tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonta – Asetus (EY) N:o 1889/2005 – Soveltamisala – SEUT 63 ja SEUT 65 artikla – Pääoman vapaa liikkuminen – Jäsenvaltion alueelle tuotavien tai sieltä vietävien merkittävien käteisrahamäärien kuljettaminen – Ilmoittamisvelvollisuus – Seuraamukset – Sakkojen määrääminen ja ilmoittamatta jätetyn ja 10 000 euron ylittävän määrän takavarikoiminen valtiolle – Oikeasuhteisuus)

1.      Pääomien ja maksujen vapaa liikkuvuus – Euroopan unionin alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonta – Asetus N:o 1889/2005 – Ilmoittamisvelvollisuus – Alueellinen soveltamisala – Jäsenvaltioiden mahdollisuus toteuttaa käteisrahan liikkeisiin unionin alueella kohdistuvia kansallisia tarkastuksia – Hyväksyttävyys

(SEUT 65 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1889/2005 johdanto-osan 3 perustelukappale, 1 artiklan 2 kohta ja 3 artiklan 1 kohta)

(ks. 21, 22, 24 ja 25 kohta)

2.      Pääomien ja maksujen vapaa liikkuvuus – Rajoitukset – Velvollisuus ilmoittaa jäsenvaltion alueelle tulevat tai siltä poistuvat merkittävät käteisrahamäärät – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sakosta ja velvoitteen vastaisesti ilmoittamatta jätetyn ja 10 000 euron ylittävän määrän takavarikoimisesta valtiolle – Suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen, jota ei voida hyväksyä

(SEUT 63 ja SEUT 65 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1889/2005 3 artikla ja 9 artiklan 1 kohta)

(ks. 34–39 kohta ja määräysosa)

Ratkaisu

SEUT 63 ja SEUT 65 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa sen seuraamuksena, että velvoitetta ilmoittaa tämän jäsenvaltion alueelle tuotavista tai sieltä vietävistä merkittävistä käteisrahamääristä ei ole noudatettu, säädetään hallinnollisen sakon määräämisen lisäksi ilmoittamatta jätetyn ja 10 000 euron ylittävän määrän takavarikoimisesta valtiolle.


1 EUVL C 423, 16.12.2019.