Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija)
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Byla C679/19)(1)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Grynųjų pinigų, įvežamų į Europos Sąjungą ar išvežamų iš jos, kontrolė – Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 – Taikymo sritis – SESV 63 ir 65 straipsniai – Laisvas kapitalo judėjimas – Didelių grynųjų pinigų sumų pervežimas į valstybės narės teritoriją ar iš jos – Prievolė deklaruoti – Sankcijos – Bauda ir 10 000 EUR viršijančios nedeklaruotos sumos konfiskavimas valstybės naudai – Proporcingumas“

1.      Laisvas kapitalo judėjimas ir mokėjimų laisvė – Grynųjų pinigų, įvežamų į Europos Sąjungą ar išvežamų iš jos, kontrolė – Reglamentas Nr. 1889/2005 – Prievolė deklaruoti – Apimtis – Valstybių narių galimybė taikyti nacionalines grynųjų pinigų gabenimo Sąjungos viduje kontrolės priemones – Leistinumas

(SESV 65 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1889/2005 3 konstatuojamoji dalis, 1 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis)

(žr. 21, 22, 24 ir 25 punktus)

2.      Laisvas kapitalo judėjimas ir mokėjimų laisvė – Apribojimai – Prievolė deklaruoti dideles grynųjų pinigų sumas, įvežamas į valstybės narės teritoriją ar išvežamas iš jos – Nacionalinės nuostatos, pagal kurias numatyta už prievolės nevykdymą skirti baudą ir konfiskuoti 10 000 EUR viršijančią nedeklaruotą sumą – Proporcingumo principo pažeidimas – Neleistinumas

(SESV 63 ir 65 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1889/2005 3 straipsnis ir 9 straipsnio 1 dalis)

(žr. 34–39 punktus ir rezoliucinę dalį)

Rezoliucinė dalis

SESV 63 ir 65 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias baudžiant už prievolės deklaruoti į šios valstybės teritoriją įvežamas ar iš jos išvežamas dideles grynųjų pinigų sumas neįvykdymą numatytas ne tik administracinės baudos skyrimas, bet ir 10 000 EUR viršijančios nedeklaruotos sumos konfiskavimas valstybės naudai.


1 OL C 423, 2019 12 16.