Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 19. decembra rīkojums –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(lieta C679/19) (1)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Skaidras naudas, ko ieved Eiropas Savienībā vai izved no tās, kontrole – Regula (EK) Nr. 1889/2005 – Piemērošanas joma – LESD 63. un 65. pants – Kapitāla brīva aprite – Lielu skaidras naudas summu transportēšana, iebraucot vai izbraucot no dalībvalsts teritorijas – Deklarēšanas pienākums – Sankcijas – Naudas sods un nedeklarēto summu, kas pārsniedz 10 000 EUR, konfiskācija valsts labā – Samērīgums

1.      Kapitāla brīva aprite un maksājumu brīvība – Skaidras naudas, ko ieved Eiropas Savienībā vai izved no tās, kontrole – Regula Nr. 1889/2005 – Deklarēšanas pienākums – Piemērojamība – Dalībvalstu iespēja veikt valsts kontroli pār skaidras naudas plūsmu Savienībā – Pieļaujamība

(LESD 65. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1889/2005 3. apsvērums un 1. panta 2. punkts un 3. panta 1. punkts)

(skat. 21., 22., 24., 25. punktu)

2.      Kapitāla brīva aprite un maksājumu brīvība – Ierobežojumi – Pienākums deklarēt lielas skaidras naudas summas, ko ieved dalībvalsts teritorijā vai izved no tās – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts naudas sods un nedeklarētās summas, kas pārsniedz 10 000 EUR, konfiscēšana šāda pienākuma neizpildes gadījumā – Samērīguma principa pārkāpums – Nepieļaujamība

(LESD 63. un 65. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1889/2005 3. pants un 9. panta 1. punkts)

(skat. 34.–39. punktu un rezolutīvo daļu)

Rezolutīvā daļa

LESD 63. un 65. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tāds dalībvalsts tiesību akts, saskaņā ar kuru par šīs valsts teritorijā ievestu vai no tās izvestu lielu naudas summu nedeklarēšanu – papildus administratīvajam sodam – tiek piemērots papildsods – nedeklarēto summu, kas pārsniedz 10 000 EUR, konfiskācija valsts labā.


1 OV C 423, 16.12.2019.