Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 19. decembra 2019 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Zadeva C679/19)(1)

„Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje – Uredba (ES) št. 1889/2005 – Področje uporabe – Člena 63 in 65 PDEU – Prosti pretok kapitala – Prevoz velikih zneskov gotovine ob vstopu na ozemlje države članice ali izstopu iz nje – Obveznost prijave – Sankcije – Globa in zaseg v korist države neprijavljenega zneska, ki presega 10.000 EUR – Sorazmernost“

1.      Prosti pretok kapitala in svoboda plačil – Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje – Uredba št. 1889/2005 – Obveznost prijave – Obseg – Možnost, da države članice izvajajo nacionalne kontrole prenosov gotovine znotraj Unije – Dopustnost

(člen 65 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1889/2005, uvodna izjava 3 in člena 1(2) in 3(1))

(Glej točke 21, 22, 24 in 25.)

2.      Prosti pretok kapitala in svoboda plačil – Omejitve – Obveznost prijave velikih zneskov gotovine ob vstopu na ozemlje države članice ali izstopu iz nje – Nacionalna ureditev, ki določa globo in zaseg neprijavljenega zneska, ki presega 10000 EUR, v primeru neizpolnitve take obveznosti – Kršitev načela sorazmernosti – Nedopustnost

(člena 63 in 65 PDEU; uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1889/2005, člena 3 in 9 (1))

(Glej točke od 34 do 32 in izrek.)

Izrek

Člena 63 in 65 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi države članice, ki za sankcioniranje neizpolnitve obveznosti prijave velikih zneskov ob vstopu na ozemlje te države ali izstopu iz nje, poleg naložitve upravne globe določa zaseg, v korist države, neprijavljenega zneska, ki presega 10.000 EUR.


1 UL C 423, 16.12.2019.