Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 19 december 2019 –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(mål C679/19)(1) 

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Kontroll av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen – Förordning (EG) nr 1889/2005 – Tillämpningsområde – Artiklarna 63 och 65 FEUF – Fri rörlighet av kapital – Transport av stora summor kontanta medel som förs in i eller ut ur en medlemsstats territorium – Anmälningsplikt – Påföljder – Böter samt att oanmälda belopp som överstiger 10 000 euro förverkas och tillfaller staten – Proportionalitet”

1.      Fri rörlighet för kapital och friheten att utföra betalningar – Kontroll av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen – Förordning nr 1889/2005 – Anmälningsplikt – Räckvidd – Medlemsstaternas möjlighet att föreskriva kontroller av förflyttningar av kontanta medel inom unionen – Tillåtet

(Artikel 65 FEUF; Europaparlamentets och rådets förordning nr 1889/2005, skäl 3 och artiklarna 1.2 och 3.1)

(se punkterna 21, 22, 24 och 25)

2.      Fri rörlighet för kapital och friheten att utföra betalningar – Restriktioner –Skyldighet att anmäla betydande belopp av kontanta medel som förs in i eller ut ur en medlemsstat – Nationell lagstiftning enligt vilken påföljden för brott mot anmälningsplikten är böter samt att oanmälda belopp som överstiger 10 000 euro förverkas – Åsidosättande av proportionalitetsprincipen – Otillåtet

(Artiklarna 63 och 65 FEUF; Europaparlamentets och rådets förordning nr 1889/2005, artiklarna 3 och 9.1)

(se punkterna 34–39 och slutet)

Avgörande

Artiklarna 63 och 65 FEUF ska tolkas på så sätt att de utgör hinder för en lagstiftning i en medlemsstat, som föreskriver påföljder i form av administrativa böter, men även i form av att oanmälda belopp som överstiger 10 000 euro förverkas och tillfaller staten, för åsidosättande av skyldigheten att anmäla stora summor kontanta medel som förs in i eller ut ur den medlemsstatens territorium.


1 EUT C 423, 16.12.2019.