Language of document : ECLI:EU:C:2020:85


 


 Определение на заместник-председателя на Съда от 7 февруари 2020 г. — Walker и др./Парламент и Съвет

(Дело C789/19 P(R)

„Обжалване — Определение по молба за допускане на обезпечение — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕС) 2018/1806 — Загубване на гражданството на Европейския съюз — Жалба за отмяна — Молба за постановяване на временни мерки — Явна недопустимост на жалбата за отмяна“

1.      Обжалване — Основания — Непълни или противоречиви мотиви — Обхват на задължението за мотивиране — Подразбиращи се мотиви на Общия съд — Допустимост — Условия

(член 36 и член 53, първа алинея от Статута на Съда; член 119 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 19—23)

2.      Обжалване — Основания — Повтаряне на основанията и доводите, изложени пред Общия съд — Липса на установяване на твърдяната грешка при прилагане на правото — Недопустимост

(член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 168, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 31—34)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г‑жа Hilary Elizabeth Walker, г‑жа Jennifer Ann Cording, г‑н Douglas Edward Watson, г‑н Christopher David Randolph и г‑н Michael Charles Strawson да заплатят съдебните разноски.