Language of document : ECLI:EU:C:2020:85


 


 Euroopa Kohtu asepresidendi 7. veebruari 2020. aasta määrus – Walker jt vs. parlament ja nõukogu

(kohtuasi C789/19 P(R))

Apellatsioonkaebus – Ajutisi meetmeid käsitlev määrus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Määrus (EL) 2018/1806 – Euroopa Liidu kodakondsuse kaotus – Tühistamishagi – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Tühistamishagi ilmselge vastuvõetamatus

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Ebapiisav või vastuoluline põhjendus – Põhjendamiskohustuse ulatus – Kaudne põhjendamine Üldkohtu poolt – Lubatavus – Tingimused

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 36 ja artikli 53 esimene lõik; Üldkohtu kodukord, artikkel 119)

(vt punktid 19–23)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine – Õigusnormi väidetava rikkumise määratlemata jätmine – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d)

(vt punktid 31–34)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Hilary Elizabeth Walkeri ja Jennifer Ann Cordingi ning Douglas Edward Watsoni, Christopher David Randolphi ja Michael Charles Strawsoni kohtukulud nende endi kanda.