Language of document : ECLI:EU:C:2020:85


 


 Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 7.2.2020 – Walker ym. vastaan parlamentti ja neuvosto

(asia C-789/19 P(R))

(Muutoksenhaku – Välitoimia koskeva määräys – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Asetus (EU) 2018/1806 – Euroopan unionin kansalaisuuden menettäminen – Kumoamiskanne – Välitoimihakemus – Kumoamiskanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Riittämättömät tai ristiriitaiset perustelut – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Unionin yleisen tuomioistuimen käyttämien implisiittisten perusteluiden sallittavuus – Edellytykset

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artikla ja 53 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 119 artikla)

(ks. 19–23 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Oikeudellista virhettä, johon vedotaan, ei ole yksilöity – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta)

(ks. 31–34 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Hilary Elizabeth Walker ja Jennifer Ann Cording sekä Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph ja Michael Charles Strawson velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.