Language of document : ECLI:EU:C:2020:85


 


 Postanowienie wiceprezes Trybunału z dnia 7 lutego 2020 r. –
Walker i in./Parlament i Rada

[sprawa C789/19 P(R)]

Odwołanie – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Rozporządzenie (UE) 2018/1806 – Utrata obywatelstwa Unii Europejskiej – Skarga o stwierdzenie nieważności – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Oczywista niedopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności

1.      Odwołanie – Zarzuty – Niewystarczające lub wewnętrznie sprzeczne uzasadnienie – Zakres obowiązku uzasadnienia – Podanie przez Sąd uzasadnienia dorozumianego – Dopuszczalność – Przesłanki

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 36, art. 53 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Sądem, art. 119)

(zob. pkt 19–23)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem – Brak określenia podnoszonego naruszenia prawa – Niedopuszczalność

[art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 ust. 1 lit. d)]

(zob. pkt 31–34)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Hilary Elizabeth Walker et Jennifer Ann Cording oraz Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph i Michael Charles Strawson pokrywają własne koszty.