Language of document : ECLI:EU:C:2020:146


 


 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 3 март 2020 г. — Pink Lady America/CPVO

(Дело C886/19 P)

„Обжалване — Закрила на сортовете растения — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 12—15)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Pink Lady America LLC понася направените от него съдебни разноски.