Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Определение на Съда (четвърти състав) от 10 март 2020 г. —
SATA International

(Дело C766/19)(1)

„Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Явна недопустимост — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Обезщетяване на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Обхват — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Понятие „извънредни обстоятелства“ — Обща авария в системата за зареждане с гориво на летището“

Преюдициални въпроси — Допустимост — Въпроси, поставени без достатъчно сведения за фактическия и правния контекст и за причините, поради които е необходим отговор на преюдициалните въпроси — Въпроси, поставени в контекст, който изключва даването на полезен отговор — Явна недопустимост

(член 267 ДФЕС; член 23 от Статута на Съда; член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 14—23 и диспозитива)

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Азорски районен съд, Португалия) с акт от 8 юли 2019 г., е явно недопустимо.


1 ОВ C 19, 20.1.2020 г.