Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. března 2020 – SATA International

(Věc C766/19)(1)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Zjevná nepřípustnost – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Článek 5 odst. 3 – Náhrady cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů – Rozsah – Zproštění povinnosti nahradit škodu – Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ – Porucha celého letištního systému doplňování paliva“

Předběžné otázky – Přípustnost – Otázky položené bez dostatečného upřesnění skutkového a právního kontextu a skutečností odůvodňujících nezbytnost odpovědi na předběžné otázky – Otázky položené v kontextu vylučujícím užitečnou odpověď – Zjevná nepřípustnost

(Článek 267 SFEU; statut Soudního dvora, článek 23; jednací řád Soudního dvora, čl. 53 odst. 2 a článek 94)

(viz body 14–23 a výrok)

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (soud prvního stupně na Azorských ostrovech, Portugalsko) ze dne 8. července 2019 je zjevně nepřípustná.


1– Úř. věst. C 19, 20.1.2020.