Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. märtsi 2020. aasta määrus –
SATA International

(kohtuasi C766/19)(1)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Ilmselge vastuvõetamatus – Õhutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artikli 5 lõige 3 – Hüvitis reisijatele lennureisist mahajätmise ja lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral – Ulatus – Hüvitamiskohustusest vabastamine – Mõiste „erakorralised asjaolud“ – Lennujaama üldine õhusõidukite tankimise süsteemi rike

Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Küsimused, mis on esitatud ilma et oleks piisavalt andmeid põhikohtuasja faktilise ja õigusliku tausta kohta ning põhjuste kohta, mis selgitavad, miks eelotsuse küsimustele vastamine on vajalik – Küsimused, mis on esitatud kontekstis, mis välistab tarviliku vastuse – Ilmselge vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 267; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 23; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94)

(vt punktid 1423 ja resolutsioon)

Resolutsioon

Eelotsusetaotlus, mille on 8. juuli 2019. aasta otsusega esitanud Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Assooride piirkondlik kohus, Portugal), on ilmselgelt vastuvõetamatu.


1 ELT C 19, 20.1.2020.