Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 10. marta rīkojums –
SATA International

(lieta C766/19) (1)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Acīmredzama nepieņemamība – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 5. panta 3. punkts – Kompensācija pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Piemērojamība – Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” – Vispārēja avārija lidostas degvielas piegādes sistēmā

Prejudiciāli jautājumi – Pieņemamība – Jautājumi, kas uzdoti, nepietiekami precizējot faktiskos un tiesiskos apstākļus un iemeslus, kas pamato atbildes uz prejudiciālajiem jautājumiem vajadzību – Jautājumi, kas ir uzdoti kontekstā, kurš neļauj sniegt lietderīgu atbildi – Acīmredzama nepieņemamība

(LESD 267. pants; Tiesas statūtu 23. pants; Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants)

(skat. 14.–23. punktu un rezolutīvo daļu)

Rezolutīvā daļa

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Azoru salu Pirmās instances tiesa, Portugāle) ir iesniegusi ar 2019. gada 8. jūlija lēmumu, ir acīmredzami nepieņemams.


1 OV C 19, 20.1.2020.