Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 10. marca 2020 – SATA International

(Zadeva C766/19)(1)

„Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Očitna nedopustnost – Zračni promet – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 5(3) – Odškodnina potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov – Obseg – Izjema od obveznosti zagotovitve odškodnine – Pojem ,izredne okoliščine‘ – Izpad sistema za oskrbo z gorivom letališča“

Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Vprašanja, postavljena brez zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira ter razlogov, ki bi upravičevali nujnost odgovora na vprašanja za predhodno odločanje – Vprašanja, postavljena v kontekstu, ki izključuje koristen odgovor – Očitna nedopustnost

(člen 267 PDEU; Statut Sodišča, člen 23; Poslovnik Sodišča, člena 53(2) in 94)

(Glej točke od 14 do 23 in izrek.)

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (okrajno sodišče Azorov, Portugalska) z odločbo z dne 8. julija 2019, je očitno nedopusten.


1 UL C 19, 20.1.2020.