Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 



Domstolens beslut (fjärde avdelningen) av den 10 mars 2020 –
SATA International

(mål C-766/19)(1) 

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Uppenbart att talan ska avvisas – Luftfart – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 5.3 – Kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Räckvidd – Undantag från skyldigheten att betala kompensation – Begreppet extraordinära omständigheter – Allmänt fel i bränsleförsörjningen på en flygplats”

1.      Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till prövning – Tolkningsfrågor har ställts utan att tillräckliga upplysningar har lämnats om de faktiska och rättsliga omständigheterna och om skälen för varför frågorna behöver besvaras – Frågor som ställts i ett sammanhang som inte medger ett användbart svar – Uppenbart att begäran ska avvisas

(Artikel 267 FEUF; domstolens stadga, artikel 23; domstolens rättegångsregler, artiklarna 53.2 och 94)

(se punkterna 14–23 och slutet)

Avgörande

Det är uppenbart att begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Distriktsdomstolen för Azorerna, Portugal) av den 8 juli 2019 inte kan tas upp till prövning.


1 EUT C 19, 20.1.2020.