Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Определение на Съда (девети състав) от 19 март 2020 г. —
Boé Aquitaine

(Дело C838/19)

Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Конкуренция — Член 101 ДФЕС — Липса на достатъчно точни сведения за фактическия и правния контекст на спора в главното производство, както и за причините, поради които е необходим отговор на преюдициалните въпроси — Явна недопустимост“

Преюдициални въпроси — Допустимост — Необходимост от предоставяне на Съда на достатъчно точни сведения за фактическия и правен контекст — Обхват на задължението в областта на конкуренцията — Недостатъчно точни данни за този контекст — Липса на данни за наличието на възникнала по силата на националното право приложимост на разпоредба от правото на Съюза спрямо вътрешноправно положение — Явна недопустимост

(член 267 ДФЕС; член 23 от Статута на Съда; член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 13—27)

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Tribunal de commerce de Bordeaux (Търговски съд Бордо, Франция) с акт от 22 март 2019 г., е явно недопустимо.