Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 19 marca 2020 r. –
Boé Aquitaine

(sprawa C838/19)

Pytanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Konkurencja – Artykuł 101 TFUE – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność

Pytania prejudycjalne – Dopuszczalność – Konieczność dostarczenia Trybunałowi wystarczających wyjaśnień w zakresie stanu faktycznego i prawnego – Zakres obowiązku w dziedzinie konkurencji – Niewystarczające wyjaśnienie tego kontekstu – Brak wskazówek co do stosowania do sytuacji krajowych przepisu prawa Unii obowiązującego na mocy prawa krajowego – Oczywista niedopuszczalność

(art. 267 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 23; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 53 § 2, art. 94)

(zob. pkt 13–27)

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de commerce de Bordeaux (Francja) postanowieniem z dnia 22 marca 2019 r. jest oczywiście niedopuszczalny.