Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 19. marca 2020 –
Boé Aquitaine

(vec C838/19)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Hospodárska súťaž – Článok 101 ZFEÚ – Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov opodstatňujúcich nevyhnutnosť odpovede na prejudiciálnu otázku – Zjavná neprípustnosť“

Prejudiciálne otázky – Prípustnosť – Nevyhnutnosť predložiť Súdnemu dvoru dostatočne presné údaje o skutkovom a právnom kontexte – Dosah povinnosti v oblasti hospodárskej súťaže – Nedostatočné spresnenie uvedeného kontextu – Nedostatok informácií o uplatniteľnosti ustanovenia práva Únie, ktoré vnútroštátne právo ustanovuje za uplatniteľné, na vnútroštátnu situáciu – Zjavná neprípustnosť

(článok 267 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 23; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 53 ods. 2 a článok 94)

(pozri body 13 – 27)

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal de commerce de Bordeaux (Obchodný súd Bordeaux, Francúzsko) rozhodnutím z 22. marca 2019, je zjavne neprípustný.