Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 19 mars 2020 –
Boé Aquitaine

(mål C-838/19)

”Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler – Konkurrens – Artikel 101 FEUF – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågorna besvaras – Uppenbart att talan ska avvisas”

1.      Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till prövning – Krav på att den nationella domstolen klargör den faktiska och rättsliga bakgrunden – Betydelsen av detta krav på konkurrensområdet – Otillräckliga uppgifter om nämnda bakgrund – Uppgifter om en unionsrättslig bestämmelses tillämplighet på en intern situation till följd av nationell rätt saknas – Uppenbart att talan ska avvisas

(Artikel 267 FEUF; domstolens stadga, artikel 23; domstolens rättegångsregler, artiklarna 53.2 och 94)

(se punkterna 13–27)

Avgörande

Det är uppenbart att den begäran om förhandsavgörande som ingetts av tribunal de commerce de Bordeaux (Frankrike), genom beslut av den 22 mars 2019, inte kan tas upp till sakprövning.