Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. novembrī Confédération nationale du Crédit Mutuel iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-13/18 Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (“Crédit Mutuel”)

(Lieta C-867/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Confédération nationale du Crédit mutuel (pārstāvji: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, avocats)

Pārējie lietas dalībnieki: Crédit Mutuel Arkéa, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Ar 2020. gada 13. februāra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu.

____________