Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hamburg (Tyskland) den 16. december 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH mod Swiss International Air Lines AG

(Sag C-918/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Sagsøgt: Swiss International Air Lines AG

Præjudicielle spørgsmål

Skal aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 21. juni 1999 1 om luftfart, som ændret ved afgørelse nr. 2/2010 2 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz af 26. november 2010 fortolkes således, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 3 i overensstemmelse med forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), også gælder for luftfartspassagerer, der efter en flyvning fra et tredjeland ankommer til en lufthavn i Schweiz for derefter at påbegynde en flyvning til en medlemsstat?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Omfatter denne anvendelighed for retter i en medlemsstat også EU-Domstolens praksis, hvorefter passagerer på forsinkede flyafgange kan sidestilles med passagerer på aflyste flyafgange i forhold til anvendelsen af retten til kompensation (Domstolens dom af 19.11.2009, forenede sager C-402/07 og C-432/07, Sturgeon m.fl. 4 )?

Kan der også foreligge en kompensationsret i henhold til forordningens artikel 7, når en luftfartspassager som følge af en relativt kort forsinkelse i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt ikke når en direkte tilsluttet flyforbindelse, og dette medfører en forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted på tre timer eller mere, men de to flyvninger blev varetaget af forskellige luftfartsselskaber, og reservationsbekræftelsen blev foretaget af en rejsearrangør, der havde sammensat flyvningerne for sine kunder?

____________

1     EFT 2002, L 114, s. 73.

2     EUT 2010, L 347, s. 54.

3     EUT 2004, L 46, s. 1.

4     EU:C:2009:716.