Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 16.12.2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH v. Swiss International Air Lines AG

(asia C-918/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Vastapuoli: Swiss International Air Lines AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lentoliikenteestä 21.6.1999 tehtyä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta,1 sellaisena kuin se on muutettuna 26.11.2010 tehdyllä yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätöksellä N:o 2/2010,2 tulkittava siten, että matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 261/20043 sovelletaan sen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella myös matkustajiin, joiden lento laskeutuu kolmannesta maasta Sveitsissä sijaitsevalle lentoasemalle, josta heidän on tarkoitus lentää tämän jälkeen johonkin jäsenvaltioon?

Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi: Onko jäsenvaltion tuomioistuimien sovellettava tämän lisäksi myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan viivästyneiden lentojen matkustajat voidaan rinnastaa peruutettujen lentojen matkustajiin korvausta koskevan oikeuden soveltamiseksi (unionin tuomioistuimen tuomio 19.11.2009, C-402/07 ja C 432/07)4 ?

Voiko asetuksen 7 artiklan mukainen oikeus korvaukseen olla olemassa myös silloin, kun lennon saapumisen verrattain vähäisen viivästymisen vuoksi matkustaja ei ehdi suoraan siihen liittyvälle jatkolennolle, minkä vuoksi lopulliseen määräpaikkaan saapuminen viivästyy vähintään kolme tuntia, mutta näistä kummastakin lennosta vastasivat eri lentoliikenteen harjoittajat ja varausvahvistuksen antoi matkanjärjestäjä, joka yhdisti lennot asiakkaalleen?

____________

1 EYVL 2002, L 114, s. 73.

2 EUVL 2010, L 347, s. 54.

3 EUVL 2004, L 46, s. 1.

4 Tuomio Sturgeon ym., EU:C:2009:716