Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. decembrī iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

(Lieta C-918/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Atbildētāja: Swiss International Air Lines AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Šveices Konfederācijas un Eiropas Kopienas 1999. gada 21. jūnija Nolīgums par gaisa transportu 1 2010. gada 26. novembra Lēmuma Nr. 2/2010 2 , kuru pieņēmusi Kopienas un Šveices gaisa transporta komiteja, redakcijā ir jāinterpretē tādējādi, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 3 , atbilstoši tās 3. panta 1. punkta [b]) apakšpunktam piemēro arī pasažieriem, kuru lidojums no trešās valsts noslēdzas lidostā Šveicē un viņi pēc tam lido uz kādu no dalībvalstīm?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: vai no šīs piemērojamības izriet pienākums dalībvalsts tiesām ņemt vērā arī Tiesas judikatūru, atbilstoši kurai lidojumu, kas kavējas, pasažieri tiesību saņemt kompensāciju piemērošanas ziņā var tikt pielīdzināti atceltu lidojumu pasažieriem (Tiesas spriedums, 2009. gada 19. novembris, apvienotās lietas C-402/07 un C-432/07, Sturgeon u.c. 4 )?

Vai tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar Regulas 7. pantu var būt arī tad, ja pasažieris relatīvi neliela ielidošanas nokavējuma dēļ nepaspēj uz tiešu savienojuma lidojumu un tāpēc galamērķī ierodas ar trīs vai vairāk stundu ilgu kavēšanos, bet abus lidojumus ir veikuši atšķirīgi gaisa pārvadātāji un rezervācijas apstiprinājumu ir izsniedzis ceļojumu rīkotājs, kurš klientiem ir izveidojis lidojumu kombināciju?

____________

1 OV 2002, L 114, 73. lpp.

2 OV 2010, L 347, 54. lpp.

3 OV 2004, L 46, 1. lpp.

4 EU:C:2009:716.