Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Nemecko) 16. decembra 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

(vec C-918/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Žalovaná: Swiss International Air Lines AG

Prejudiciálne otázky

Má sa Dohoda medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskym spoločenstvom o leteckej doprave z 21. júna 19991 v znení rozhodnutia Spoločného výboru Spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu č. 2/2010 z 26. novembra 20102 vykladať v tom zmysle, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/913 , sa v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. [b]) tohto nariadenia vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí pricestujú lietadlom na letisko vo Švajčiarsku z tretej krajiny, aby potom nastúpili na let do členského štátu?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: pokiaľ sa nariadenie 261/2004 uplatní, sú súdy členského štátu viazané aj judikatúrou Súdneho dvora, podľa ktorej sa na účely uplatnenia práva na náhradu cestujúci, ktorých let má meškanie, môžu považovať za cestujúcich, ktorých let bol zrušený (rozsudok Súdneho dvora z 19. novembra 2009 vo veciach C-402/07 a C-432/074 )?

Môže právo na náhradu podľa článku 7 nariadenia 261/2004 vzniknúť aj vtedy, ak cestujúci pre relatívne nepatrné meškanie letu na prílete nestihne priamy prípojný let, čo má za následok meškanie v konečnom cieľovom mieste v dĺžke troch a viac hodín, avšak oba lety boli prevádzkované rozdielnymi leteckými dopravcami a rezerváciu potvrdila cestovná kancelária, ktorá lety pre svojich zákazníkov skombinovala?

____________

1 Ú. v. ES L 114, 2002, s. 73.

2 Ú. v. EÚ L 347, 2010, s. 54.

3 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1.

4 EU:C:2009:716.