Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 27. septembra 2019 – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-717/19)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej farmaceutický podnik, ktorý na základe zmluvy, ktorej uzavretie nie je povinné, odvádza štátnej zdravotnej poisťovni časť svojho obratu z predaja farmaceutických výrobkov, a ktorý si tak neponecháva celú protihodnotu za tieto výrobky, nemá nárok na zníženie základu dane z DPH a posteriori iba z toho dôvodu, že nevykonáva platby spôsobom vopred určeným v rámci jeho obchodnej politiky, ani prevažne na propagačné účely?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku má sa článok 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej sa na účely zníženia základu dane a posteriori vyžaduje faktúra vystavená na meno nositeľa práva na vrátenie, ktorá potvrdzuje vykonanie transakcie zakladajúcej nárok na takéto vrátenie, keď transakcia, ktorá umožňuje zníženie základu dane a posteriori, je riadne zdokumentovaná a možno ju spätne overiť, a je čiastočne založená na verejných a oficiálnych údajoch a umožňuje overiť správny výber DPH?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.