Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 23. augustā Sigrid Dickmanns iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 11. jūnija rīkojumu lietā T-538/18 Sigrid Dickmanns/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-631/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Sigrid Dickmanns (pārstāvis: H. Tettenborn, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Eiropas Savienības Tiesa (sestā palāta) ar 2020. gada 5. februāra rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un nosprieda, ka puse, kurai nolēmums ir nelabvēlīgs, pati sedz savus tiesāšanās izdevumus.

____________