Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de grande instance de Rennes (Франция), постъпило на 21 януари 2020 г. — PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Дело C-27/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de grande instance de Rennes

Страни в главното производство

Жалбоподатели: PF, QG

Ответник: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Преюдициален въпрос

Дали правото на Съюза, и по-конкретно членове 20 и 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 4 от Регламент № 883/20041 и член 7 от Регламент 492/20112 , трябва да се тълкуват в смисъл, че не допуска национална разпоредба като член R 532-3 от Кодекса за социално осигуряване, която определя като референтна календарна година за изчисляването на семейните обезщетения предпоследната година, предшестваща периода на плащане, което води — за съществено увеличил приходите си в друга държава членка бенефициер, който вследствие на завръщането си в държавата по произход понася спад на същите — до лишаването на този бенефициер от част от семейните надбавки, за разлика от пребиваващите в държавата по произход лица, които не са упражнили правото си на свободно движение?

____________

1     Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5 том 7, стр. 82).

2     Регламент (ЕО) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 2011 г., стр. 1).