Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de grande instance de Rennes (Frankrig) den 21. januar 2020 – PF og QG mod Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Sag C-27/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de grande instance de Rennes

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: PF og QG

Sagsøgt: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Præjudicielt spørgsmål

Skal EU-retten, særlig artikel 20 og 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 4 i forordning nr. 883/2004 1 og artikel 7 i forordning nr. 492/2011 2 , fortolkes således, at den er til hinder for en national bestemmelse som artikel R 532-3 i code de la sécurité sociale, som fastsætter referencekalenderåret for beregning af børnetilskud til det næstsidste år forud for betalingsperioden, hvilket resulterer i en situation, hvor modtageren, efter en væsentlig stigning i sine indtægter i en anden medlemsstat oplever et fald i disse indtægter som følge af sin tilbagevenden til hjemlandet, hvorfor modtageren til forskel fra statsborgere, der ikke har benyttet sig af deres ret til fri bevægelighed, delvist fratages retten til børnetilskud?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2004, L 166, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5.4.2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT 2011, L 141, s. 1).