Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Rennes (Ranska) on esittänyt 21.1.2020 – PF ja QG v. Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF)

(asia C-27/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de grande instance de Rennes

Pääasian asianosaiset

Valittajat: PF ja QG

Vastapuoli: Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeutta ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 ja 45 artiklaa sekä asetuksen N:o 883/20041 4 artiklaa ja asetuksen N:o 492/20112 7 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sosiaaliturvakoodeksin R 532-3 §:n kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jonka mukaan perhe-etuuksia laskettaessa viitevuotena on maksukautta edeltävää vuotta edeltänyt kalenterivuosi ja jonka soveltaminen johtaa siihen, että silloin kun etuudensaajan tulot laskevat huomattavalla tavalla hänen palattuaan lähtövaltioonsa suhteessa tuloihin, jotka hänellä on ollut toisessa jäsenvaltiossa, kyseinen etuudensaaja menettää osan perhe-etuuksistaan sellaisista maassa asuvista poiketen, jotka eivät ole käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).

2 Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 (EUVL 2011, L 141, s. 1).