Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 21. janvārī iesniedza Tribunal de grande instance de Rennes (Francija) – PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Lieta C-27/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de grande instance de Rennes

Pamatlietas puses

Prasītāji: PF, QG

Atbildētāja: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Prejudiciālais jautājums

Vai Savienības tiesības, it īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. un 45. pants, kā arī Regulas Nr. 883/2004 1 4. pants un Regulas Nr. 492/2011 2 7. pants, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā Sociālā nodrošinājuma kodeksa R 532-3. pants, kurā kā atsauces kalendārais gads ģimenes pabalstu aprēķināšanai ir noteikts priekšpēdējais gads pirms izmaksas perioda, kura piemērošanas rezultātā situācijā, kad pabalsta saņēmēja ienākumi ir ievērojami palielinājušies vienā dalībvalstī un pēc viņa atgriešanās izcelsmes valstī tie ir būtiski samazinājušies, šim pabalsta saņēmējam, atšķirībā no iedzīvotājiem, kuri nav izmantojuši savas brīvas pārvietošanās tiesības, ir atņemta daļa no tiesībām uz ģimenes pabalstiem?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. lpp.)

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (OV 2011, L 141, 1. lpp.).