Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal de grande instance de Rennes (Frankrike) den 21 januari 2020 – PF, QG mot Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Mål C-27/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de grande instance de Rennes

Parter i det nationella målet

Sökande: PF, QG

Svarande: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Tolkningsfrågor

Ska unionsrätten, särskilt artiklarna 20 och 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artikel 4 i förordning nr 883/20041 och artikel 7 i förordning nr 492/2011,2 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom artikel R 532–3 i lagen om social trygghet, i vilken det kalenderår som ska utgöra referensår för beräkning av familjeförmåner definieras som det näst sista året före betalningsperioden, när tillämpningen av denna bestämmelse – i en situation där den bidragsberättigades inkomster först ökat väsentligt i en annan medlemsstat och därefter minskat betydligt [till följd av att] vederbörande återvänt till sin ursprungsmedlemsstat – leder till att den bidragsberättigade, till skillnad från en i landet bosatt person som inte utövat sin rätt till fri rörlighet, helt eller delvis berövas rätt till familjeförmåner?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 2004, s. 1)

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 2011, s. 1)