Language of document :

Преюдициално запитване от Pesti Központi Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 24 юли 2019 г. — Наказателно производство срещу IS

(Дело C-564/19)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Страна в главното производство

Подсъдим: IS

Преюдициални въпроси

1.A    Трябва ли член 6, параграф 1 ДЕС и член 5, параграф 2 от Директива 2010/64/ЕС1 да се тълкуват в смисъл, че за да гарантира правото на справедлив съдебен процес на подсъдимите, които не владеят езика на производството, държавата членка трябва да състави регистър на независими устни и писмени преводачи с необходимата квалификация или, при липса на такъв, да гарантира по друг начин възможността за упражняване на контрол върху адекватното качество на устния превод в съдебното производство?

1.Б    При утвърдителен отговор на предходния въпрос и ако в конкретния случай поради липса на адекватно качество на устния превод не може да се установи дали подсъдимият е информиран за предмета на разследването или на обвинението срещу него, трябва ли член 6, параграф 1 ДЕС, член 4, параграф 5 и член 6, параграф 1 от Директива 2012/13/ЕС2 да се тълкуват в смисъл, че при тези обстоятелства производството не може да бъде продължено като задочно?

2.А    Трябва ли принципът на независимост на съдебната власт, предвиден в член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС, в член 47 от Хартата на основните права и в практиката на Съда на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че е налице нарушение на посочения принцип, ако председателят на Националната служба на съдебната власт, натоварен с функциите по централно управление на съдилищата и назначен от парламента, който е единственият, пред когото той носи отговорност и който може да го освободи от длъжност, запълва длъжността председател на съд, чиито правомощия са свързани по-специално с правилата за разпределение на делата, образуването на дисциплинарни производства срещу съдии и тяхното атестиране, чрез временно пряко назначаване, като избягва провеждането на конкурс и постоянно игнорира мнението на компетентните органи за самоуправление на съдиите?

2.Б    При утвърдителен отговор на предходния въпрос и ако съдията, разглеждащ съответното дело, има основателни причини да се страхува, че ще му бъдат причинени неоправдани вреди поради правораздавателните и административните му дейности, трябва ли посоченият принцип да се тълкува в смисъл, че по това дело не е гарантиран справедлив съдебен процес?

3.A    Трябва ли принципът на независимост на съдебната власт, предвиден в член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС, в член 47 от Хартата на основните права и в практиката на Съда на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че не е в съответствие с посочения принцип положение, при което, за разлика от прилаганата през предходните десетилетия практика, от 1 септември 2018 г. насам унгарските съдии получават съгласно закона възнаграждение, по-ниско от това на прокурорите от съответната категория, имащи едни и същи ранг и прослужено време, и при което предвид икономическото положение в страната заплатите им като цяло не съответстват на значимостта на изпълняваните от тях функции, като се има предвид по-специално практиката на предоставяне на придобивки по усмотрение на лицата, заемащи висши длъжности?

3.Б    При утвърдителен отговор на предходния въпрос, трябва ли посоченият принцип на независимост на съдебната власт да се тълкува в смисъл, че при такива обстоятелства не може да се гарантира правото на справедлив съдебен процес?

4.A.    Трябва ли член 267 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска национална практика, според която съдебният орган от последна инстанция, в производство за уеднаквяване на съдебната практика на държавата членка, квалифицира като незаконосъобразен акта, с който по-ниска съдебна инстанция започва преюдициално производство, без да се засяга правното действие на въпросния акт?

4.Б.    При утвърдителен отговор на въпрос 4.A., трябва ли член 267 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че запитващата юрисдикция трябва да остави без приложение решенията на съдебните органи от последна инстанция в обратен смисъл и принципните позиции, приети в интерес на уеднаквяването на правото?

4.В.    При отрицателен отговор на въпрос 4.A.    , може ли спряното наказателно производство да бъде възобновено, докато преюдициалното производство е висящо?

5.    Трябва ли принципът на независимост на съдебната власт, установен в член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС, в член 47 от Хартата на основните права и в практиката на Съда на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че в светлината на член 267 ДФЕС този принцип е нарушен, когато срещу съдия е образувано дисциплинарно производство поради това, че е започнал преюдициално производство?

____________

1 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 2010 г., стр. 1).

2 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 2012 г., стр. 1).