Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungaria) la 24 iulie 2019 – Procedură penală privind pe IS

(Cauza C-564/19)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Partea din procedura principală

Acuzat: IS

Întrebările preliminare

1/A.    Articolul 6 alineatul (1) TUE și articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2010/64/UE1 trebuie interpretate în sensul că, pentru a garanta dreptul la un proces echitabil al acuzaților care nu cunosc limba de procedură, un stat membru trebuie să creeze un registru cuprinzând traducătorii și interpreții independenți care sunt calificați corespunzător sau – în lipsa acestuia – să asigure în orice alt mod posibilitatea verificării caracterului adecvat al calității interpretării lingvistice în cadrul procedurilor judiciare?

1/B.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară și dacă, într-o anumită cauză, în lipsa unei calități adecvate a interpretării lingvistice, nu se poate determina dacă acuzatul a fost informat cu privire la obiectul inculpării sau al acuzației formulate împotriva sa, articolul 6 alineatul (1) TUE, articolul 4 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2012/13/UE2 trebuie interpretate în sensul că, în aceste condiții, procedura nu poate continua în lipsa acuzatului?

2/A.    Principiul independenței judiciare consacrat la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că este încălcat în cazul în care președintele Oficiului Național al Magistraturii, însărcinat cu funcția de administrare centrală a instanțelor și numit de către Parlament, care este singurul organism în fața căruia trebuie să răspundă și care îl poate revoca, desemnează o persoană pentru ocuparea funcției de președinte al unei instanțe – președinte care, printre altele, are competențe în materia repartizării cauzelor, a inițierii procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor și a evaluării acestora din urmă – prin numire directă temporară, eludându-se procedura de concurs și ignorându-se în mod sistematic opinia organelor competente de autoguvernare a puterii judecătorești?

2/B.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară și dacă judecătorul care este sesizat cu o anumită cauză are motive întemeiate să se teamă că este prejudiciat în mod nejustificat ca urmare a activităților sale judiciare și de administrare, principiul menționat trebuie interpretat în sensul că în cauza respectivă nu este garantat dreptul la un proces echitabil?

3/A.    Principiul independenței judiciare consacrat la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că nu este compatibil cu acesta o situație în care, de la 1 septembrie 2018 – contrar practicii urmate de decenii întregi – judecătorii maghiari primesc, conform legii, o remunerație mai mică decât cea a procurorilor dintr-o categorie echivalentă, care au același grad și aceeași vechime, și în care, având în vedere situația economică a țării, salariile lor nu reflectă de manieră generală importanța funcțiilor exercitate, în special luând în considerare practica acordării de prime discreționare urmată de cei care ocupă funcții de conducere?

3/B.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, principiul independenței judiciare menționat trebuie interpretat în sensul că, în aceste condiții, nu se poate garanta dreptul la un proces echitabil?

4/A.    Articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie interpretat în sensul că este contrară acestei dispoziții o decizie de jurisprudență națională în temeiul căreia forumul jurisdicțional de ultim grad, în cadrul unei proceduri care vizează unificarea jurisprudenței din statul membru respectiv, fără a afecta efectele juridice ale ordonanței în cauză, califică drept nelegală ordonanța instanței inferioare prin care a fost inițiată procedura preliminară?

4/B.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 4/A, articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie interpretat în sensul că instanța de trimitere trebuie să înlăture deciziile instanței superioare în sens contrar și pozițiile de principiu adoptate în interesul unității dreptului?

4/C.    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 4/A, procedura penală suspendată poate continua într-o astfel de situație în timp ce procedura preliminară este în curs?

5.    Principiul independenței judiciare, consacrat la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale, precum și în jurisprudența Curții, trebuie interpretat în sensul că, în lumina articolului 267 TFUE, se aduce atingere acestui principiu atunci când împotriva unui judecător este inițiată o procedură disciplinară pentru motivul că a inițiat o procedură preliminară?

____________

1     Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO 2010, L 280, p. 1).    

2     Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO 2012, L 142, p. 1).