Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Белгия), постъпило на 17 януари 2020 г. — E. M. T./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Дело C-20/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: E. M. T.

Ответник: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 46 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила1 , съгласно който кандидатите трябва да разполагат с право на ефективна защита пред съд срещу решенията „относно тяхната молба за международна закрила“, и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, във връзка с членове 20 и 26 от посочената по-горе Директива 2013/32/ЕС, да се тълкуват в смисъл, че не допускат национално процесуално правило като член 39/57 от Закона от 15 декември 1980 г. за влизането, пребиваването и установяването на чужденци на територията на страната и извеждането им от нея, което определя срок от 10 „календарни“ дни от връчването на административното решение като срок за обжалване на решение за отхвърляне на последващата молба за международна закрила, „когато жалбата е подадена от чужденец, който към момента на връчването на решението е задържан или настанен в място по членове 74/8 и 74/9 [от същия закон] или е на разположение на властите“, особено ако жалбоподателят трябва след връчването на посоченото по-горе административно решение да потърси нов правен съветник, ползвайки безплатната правна помощ, за да обжалва?

____________

1 ОВ L 180, 2013 г., стр. 60.