Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 17. ledna 2020 – E. M. T. v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Věc C-20/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: E. M. T.

Odpůrce: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Předběžná otázka

Mají být článek 46 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany1 , který stanoví právo žadatele na účinný opravný prostředek proti rozhodnutí o „jeho žádosti o mezinárodní ochranu“, a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie, vykládané ve spojení s články 20 a 26 směrnice 2013/32/EU, vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní procesní právní normě, jako je článek 39/57 zákona ze dne 15. prosince 1980 o vstupu cizinců na státní území, o jejich pobytu a usazování a o jejich vyhošťování, která stanoví lhůtu deseti „kalendářních“ dnů od doručení správního rozhodnutí pro podání žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí následné žádosti o mezinárodní ochranu, „pokud žalobu podá cizinec, který se v době doručení rozhodnutí nachází na určeném místě uvedeném v článcích 74/8 a 74/9 [téhož zákona] nebo pokud je k dispozici vládě“, zvláště musí-li navrhovatel následně po doručení výše uvedeného správního rozhodnutí učinit kroky směřující k nalezení nového právního poradce v rámci bezplatné právní pomoci k zahájení řízení o opravném prostředku?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 180, s. 60.