Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 17. januar 2020 – E. M. T. mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Sag C-20/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: E.M.T.

Sagsøgt: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 46 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse 1 (omarbejdning), hvorefter ansøgere skal have adgang til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelser »om deres ansøgning om international beskyttelse«, og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder sammenholdt med artikel 20 og 26 i ovennævnte direktiv 2013/32/EU fortolkes således, at de er til hinder for en national procedureregel, såsom artikel 39/57 i lov af 15. december 1980 om udlændinges indrejse, ophold, etablering og udsendelse, hvorved fristen for anlæggelse af et søgsmål til prøvelse af en afgørelse om afvisning af en efterfølgende ansøgning om international beskyttelse fastsættes til ti »kalenderdage« fra forkyndelsen af forvaltningsafgørelsen, når »udlændingen på tidspunktet for indgivelsen af sin ansøgning befinder sig på et bestemt sted, jf. [samme lovs] artikel 74/8 og 74/9, eller er i myndighedernes varetægt, navnlig når sagsøger efter forkyndelsen af ovennævnte forvaltningsafgørelse skal finde en ny juridisk rådgiver inden for ordningen for gratis retshjælp for at iværksætte klageproceduren?

____________

1 EUT 2013, L 180, s. 60.