Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 17. jaanuaril 2020 – E. M. T. versus Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(kohtuasi C-20/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: E. M. T.

Vastustaja: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta1 artiklit 46, mille kohaselt peab taotlejal olema õigus tõhusale õiguskaitsele „tema rahvusvahelise kaitse taotluse kohta“ tehtud otsuse vastu, ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47, koostoimes eespool viidatud direktiivi 2013/32/EL artiklitega 20 ja 26, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugune riigisisene menetlusnorm nagu 15. detsembri 1980. aasta seaduse välismaalaste riigi territooriumile sisenemise, riigis viibimise ja seal elama asumise ning riigist väljasaatmise kohta artikkel 39/57, milles määratakse hilisema rahvusvahelise kaitse taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale edasi kaebamise tähtajaks kümme „kalendripäeva“ alates haldusotsuse teatavaks tegemisest, „kui kaebuse esitab välismaalane, kes asub otsusest teatamise hetkel [sama seaduse] artiklites 74/8 ja 74/9 osutatud konkreetses kohas või on antud valitsuse käsutusse“, eriti kui kaebaja peab pärast eespool nimetatud haldusotsuse teatavaks tegemist apellatsioonimenetluse algatamiseks tasuta õigusabi saajana tegema toiminguid uue õigusnõustaja leidmiseks?

____________

1 ELT 2013, L 180, lk 60.