Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 17.1.2020 – E. M. T. v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(asia C-20/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: E. M. T.

Vastapuoli: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 (uudelleenlaadittu) 46 artiklaa, jonka mukaan hakijoilla on oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin muutoksen hakemiseksi päätöksiin, jotka koskevat ’heidän tekemäänsä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta’, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa, luettuina yhdessä edellä mainitun direktiivin 2013/32/EU 20 ja 26 artiklan kanssa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta, asettautumisesta ja maastapoistamisesta 15.12.1980 annetun lain 39/57 §:n kaltaiselle kansalliselle menettelysäännölle, jossa vahvistetaan myöhemmän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevan kanteen nostamisen määräajaksi kymmenen ’kalenteripäivää’ hallinnollisen päätöksen tiedoksiantamisesta ’silloin, kun kanteen nostaja on ulkomaalainen, joka päätöksen tiedoksiannon ajankohtana on tietyssä, [saman lain] 74/8 ja 74/9 §:ssä tarkoitetussa paikassa tai hallituksen valvonnassa’, etenkin silloin, kun kantaja joutuu edellä mainitun hallinnollisen päätöksen tiedoksiannon jälkeen etsimään uuden maksutonta oikeusapua tarjoavan oikeudellisen neuvonantajan saattaakseen vireille muutoksenhakumenettelyn?

____________

1 EUVL 2013, L 180, s. 60.