Language of document :

2020 m. sausio 17 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. M. T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Byla C-20/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: E. M. T.

Kita kasacinio proceso šalis: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudicinis klausimas

Ar 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (nauja redakcija)1 46 straipsnis, pagal kurį prašytojai turi turėti teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kad galėtų apskųsti sprendimus, „priimt[us] dėl tarptautinės apsaugos prašymo“, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis, siejami su minėtos Direktyvos 2013/32/ES 20 ir 26 straipsniais, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama tokia nacionalinės proceso teisės nuostata, kaip 1980 m. gruodžio 15 d. Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Įstatymas dėl užsieniečių atvykimo į šalies teritoriją, gyvenimo, įsikūrimo šalyje ir išsiuntimo iš jos) 39/57 straipsnis, kuriame yra nustatytas dešimties „kalendorinių“ dienų terminas nuo administracinio sprendimo įteikimo, per kurį galima apskųsti sprendimą dėl paskesnio tarptautinės apsaugos prašymo atmetimo, „kai skundą pateikia užsienietis, kuris sprendimo įteikimo metu yra atitinkamoje vietoje, nustatytoje [to paties įstatymo] 74/8 ir 74/9 straipsniuose, arba yra perduotas vyriausybei“, ir visų pirma nepaisant to, kad po minėto administracinio sprendimo įteikimo pareiškėjas turi susirasti naują advokatą, pasinaudodamas nemokama teisine pagalba, kad inicijuotų skundo pateikimo procesą?

____________

1 OL L 180, 2013, p. 60.