Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 17. janvārī iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – E. M. T./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Lieta C–20/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājs: E. M. T.

Atbildētājs: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 1 (pārstrādāta versija) 46. pants, saskaņā ar kuru pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību saistībā ar pieņemtajiem lēmumiem “par to starptautiskās aizsardzības pieteikumu”, un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants, skatot tos kopsakarā ar iepriekš minētās Direktīvas 2013/32/ES 20. un 26. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāda valsts procesuālā tiesību norma kā 1980. gada 15. decembra loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [likuma par ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos uz dzīvi un izraidīšanu] 39/57. pants, ar kuru termiņš pārsūdzības celšanai par lēmumu par secīga starptautiskās aizsardzības pieteikuma noraidīšanu ir noteikts desmit “kalendārās” dienas, skaitot no administratīvā lēmuma paziņošanas dienas, “ja prasību ir cēlis ārvalstnieks, kurš lēmuma paziņošanas brīdī atrodas noteiktā vietā, kas minēta [tā paša likuma] 74/8. un 74/9. pantā, vai ir nodots valdības rīcībā”, it īpaši, ja prasītājam – pēc iepriekš minētā administratīvā lēmuma paziņošanas – ir jāatrod jauns advokāts bezmaksas juridiskās palīdzības ietvaros, lai uzsāktu pārsūdzības procedūru?

____________

1 OV 2013, L 180, 60. lpp.