Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 17. januára 2020 – E. M. T./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(vec C-20/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: E. M. T.

Žalovaný: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany1 (prepracované znenie), podľa ktorého musia mať žiadatelia právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiam ,o ich žiadosti o medzinárodnú ochranu‘, a článok 47 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkami 20 a 26 už citovanej smernice 2013/32/EÚ vykladať v tom zmysle, že bránia takému vnútroštátnemu procesnému ustanoveniu, akým je článok 39/57 zákona z 15. decembra 1980 o prístupe na územie, pobyte, usadení a odsune cudzincov, ktorý lehotu na podanie žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí následnej žiadosti o medzinárodnú ochranu stanovuje na desať ,kalendárnych‘ dní od oznámenia správneho rozhodnutia, keď ho podáva cudzinec, ktorý sa v čase oznámenia rozhodnutia nachádza na určitom mieste upravenom v článkoch 74/8 a 74/9 [tohto zákona] alebo ktorý je daný k dispozícii vláde‘, najmä vzhľadom na to, že ak chce navrhovateľ podať žalobu, musí po oznámení už citovaného správneho rozhodnutia podniknúť kroky na to, aby si v rámci bezplatnej právnej pomoci našiel nového právneho zástupcu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.