Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 17. januarja 2020 – E. M. T./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Zadeva C-20/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: E. M. T.

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 46 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite1 (prenovitev), v skladu s katerim morajo prosilci imeti pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper odločbe, ,izdan[e] v zvezi z [njihovo] prošnjo za mednarodno zaščito‘, in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členoma 20 in 26 zgoraj navedene direktive 2013/32/EU razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu postopkovnemu pravilu, kot je člen 39/57 zakona z dne 15. decembra 1980 o vstopu na ozemlje, prebivanju, nastanitvi in odstranitvi tujcev, ki določa, da je rok za vložitev tožbe zoper odločbo o zavrnitvi ponovne prošnje za mednarodno zaščito deset ,koledarskih‘ dni od vročitve upravne odločbe, ,kadar tožbo vloži tujec, ki je ob vročitvi določbe na opredeljenem kraju, določenem v členih 74/8 in 74/9 [istega zakona], ali je na voljo vladi‘, zlasti če mora vlagatelj kasacijske pritožbe po vročitvi zgoraj navedene upravne odločbe najti novega odvetnika v okviru možnosti brezplačne pravne pomoči, da začne pritožbeni postopek?

____________

1 UL 2013, L 180, str. 60.