Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 17 januari 2020 – E.M.T. mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Mål C-20/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: E.M.T.

Motpart: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Tolkningsfråga

Ska artikel 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd1

(omarbetning), enligt vilken sökande ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel mot beslut ’om en ansökan om internationellt skydd’, och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförda med artiklarna 20 och 26 i direktiv 2013/32/EU, tolkas så, att de utgör hinder för en nationell processuell bestämmelse, såsom artikel 39/57 i loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (lagen av den 15 december 1980 lag om utlänningars rätt till inresa, vistelse och bosättning samt om avlägsnande av utlänningar), i vilken fristen för att överklaga ett beslut om att avvisa en efterföljande ansökan om internationellt skydd som har ingetts av en tredjelandsmedborgare, fastställs till 10 ’kalender’dagar från delgivningen av det administrativa beslutet ’[n]är överklagandet ges in av en utlänning som vid delgivning av beslutet befinner sig på en sådan bestämd ort som avses i artiklarna 74/8 och 74/9 [i samma lag] eller ska stå till regeringens förfogande’, i synnerhet när klaganden för att inleda överklagandeförfarandet, efter delgivningen av det angivna administrativa beslutet, måste vidta åtgärder för att finna ett nytt juridiskt ombud som omfattas av rättshjälp?

____________

1 EUT L 180, 2013, s. 60.