Language of document :

Преюдициално запитване от Klagenævnet for Udbud (Дания), постъпило на 17 януари 2020 г. — Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland и Region Syddanmark

(Дело C-23/20)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Klagenævnet for Udbud

Страни в главното производство

Жалбоподател: Simonsen & Weel A/S

Ответници: Region Nordjylland и Region Syddanmark

Преюдициални въпроси

Трябва ли принципите на равно третиране и на прозрачност, установени в член 18, параграф 1 от [Директива 2014/24] 1 и в член 49 от [Директива 2014/24] във връзка с част В, точка 7 и точка 10, буква а) от приложение V към Директива 2014/24, да се тълкуват в смисъл, че обявлението за обществена поръчка в случай като този по настоящото дело трябва да съдържа информация за прогнозното количество и/или прогнозната стойност на доставките по рамковия договор, до който се отнася поръчката?

Ако отговорът на този въпрос е утвърдителен, следва ли според Съда горепосочените разпоредби да се тълкуват в смисъл, че информацията трябва да бъде посочена по отношение на рамковия договор а) в неговата цялост и/или б) по отношение на първоначалния възлагащ орган, който заявява намерението си да сключи споразумение въз основа на покана за представяне на оферти (в случая регион Северна Ютландия) и/или в) по отношение на първоначалния възлагащ орган, който заявява само участие в една опция (в случая регион Южна Дания)?

Трябва ли принципите на равно третиране и на прозрачност, установени в член 18, параграф 1 от [Директива 2014/24] и в членове 33 и 49 от [Директива 2014/24] във връзка с част В, точка 7 и точка 10, буква а) от приложение V към Директива 2014/24, да се тълкуват в смисъл, че в обявлението за поръчката или в техническата спецификация на поръчката трябва да се определя максимално количество и/или максимална стойност на доставките по рамковия договор, до който се отнася поръчката, като при достигането на този праг въпросният рамков договор изчерпва действието си?

Ако отговорът на този въпрос е утвърдителен, следва ли според Съда горепосочените разпоредби да се тълкуват в смисъл, че споменатият по-горе максимален праг трябва да бъде посочен по отношение на рамковия договор а) в неговата цялост и/или б) по отношение на първоначалния възлагащ орган, който заявява намерението си да сключи споразумение въз основа на поканата за представяне на оферти (в случая регион Северна Ютландия) и/или в) по отношение на първоначалния възлагащ орган, който заявява само участие в една опция (в случая регион Южна Дания)?

Ако отговорът на въпрос 1 и/или 2 е утвърдителен, молим Съдът, доколкото е релевантно за съдържанието на тези отговори, да отговори и на следния въпрос:

Следва ли член 2г, параграф 1, буква а) от [Директива 92/13] във връзка с членове 33 и 49 от [Директива 2014/24] във връзка с част В, точка 7 и точка 10, буква а) от приложение V към Директива 2014/24 да се тълкува в смисъл, че хипотезата, при която „възлагащият орган е възложил поръчка без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз“, обхваща случай като разглеждания по настоящото дело, в който възлагащият орган е публикувал обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз във връзка с предвидения рамков договор, но

а)    обявлението за поръчката не отговаря на изискването да се посочи прогнозното количество и/или прогнозната стойност на доставките по рамковия договор, до който се отнася поръчката, тъй като такава прогнозна оценка се съдържа в техническата спецификация на поръчката, и

б)    възлагащият орган е нарушил изискването да посочи в обявлението за поръчката или в техническата спецификация на поръчката максималното количество и/или максималната стойност на доставките по рамковия договор, до който се отнася поръчката?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).