Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Klagenævnet for Udbud (Dánsko) dne 17. ledna 2020 – Simonsen & Weel A/S v. Region Nordjylland a Region Syddanmark

(Věc C-23/20)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Klagenævnet for Udbud

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Simonsen & Weel A/S

Odpůrci: Region Nordjylland a Region Syddanmark

Předběžné otázky

Musí být zásady rovného zacházení a transparentnosti stanovené v čl. 18 odst. 1 [směrnice 2014/24] 1 a článku 49 [směrnice 2014/24], ve spojení s body 7 a 10 písm. a) části C přílohy V směrnice 2014/24 vykládány v tom smyslu, že oznámení o zahájení zadávacího řízení v případě, jako je projednávaná věc, musí obsahovat informace o předpokládaném objemu nebo předpokládané hodnotě dodávek podle rámcové smlouvy, k níž se nabídka vztahuje?

        Je-li odpověď na tuto otázku kladná, je Soudní dvůr rovněž tázán, zda musí být shora uvedená ustanovení vykládána v tom smyslu, že informace musí být uvedeny ve vztahu k rámcové smlouvě (a) jako celku nebo (b) ve vztahu k původnímu veřejnému zadavateli, jenž svůj záměr na uzavření dohody uvedl na základě výzvy k podání nabídky (v projednávané věci region Nordjylland) nebo (c) ve vztahu k původnímu veřejnému zadavateli, jenž pouze uvedl, že se účastní jedné opce (v projednávané věci region Syddanmark).

Musí být zásady rovného zacházení a transparentnosti stanovené v čl. 18 odst. 1 [směrnice 2014/24] a článcích 33 a 49 [směrnice 2014/24], ve spojení s  body 7 a 10 písm. a) části C přílohy V směrnice 2014/24 vykládány v tom smyslu, že buď oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo zadávací podmínky musí stanovit nejvyšší objem nebo nejvyšší hodnotu dodávek podle rámcové smlouvy, k níž se nabídka vztahuje, takže daná rámcová smlouva po jejich dosažení pozbyde svých účinků?

        Je-li odpověď na tuto otázku kladná, je Soudní dvůr rovněž tázán, zda musí být shora uvedená ustanovení vykládána v tom smyslu, že výše uvedený nejvyšší objem musí být uveden ve vztahu k rámcové smlouvě (a) jako celku nebo (b) ve vztahu k původnímu veřejnému zadavateli, jenž svůj záměr na uzavření dohody uvedl na základě výzvy k podání nabídky (v projednávané věci region Nordjylland) nebo (c) ve vztahu k původnímu veřejnému zadavateli, jenž pouze uvedl, že se účastní jedné opce (v projednávané věci region Syddanmark).

        Jsou-li odpovědi na otázku 1 nebo 2 kladné, je Soudní dvůr dále tázán — v rozsahu, v němž je to relevantní k obsahu těchto odpovědí — aby zodpověděl následující otázku:

Musí být čl. 2d odst. 1 písm. a) [směrnice 92/13], ve spojení s články 33 a 49 [směrnice 2014/24], ve spojení s  body 7 a 10 písm. a) části C přílohy V směrnice 2014/24 vykládán v tom smyslu, že podmínka, že „zadavatel zadal zakázku […] bez předchozího uveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie“ se vztahuje na případ, jako je projednávaná věc, kdy veřejný zadavatel oznámil zahájení zadávacího řízení o zamýšlené rámcové smlouvě v Úředním věstníku Evropské unie, ale

a)    oznámení o zahájení zadávacího řízení nesplňuje požadavek uvést předpokládaný objem nebo předpokládanou hodnotu dodávek podle rámcové smlouvy, k níž se nabídka vztahuje, protože tento odhad je uveden v zadávacích podmínkách, a

b)    veřejný zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách porušil požadavek stanovit nejvyšší objem nebo nejvyšší hodnotu dodávek podle rámcové smlouvy, k níž se nabídka vztahuje?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).