Language of document :

2020 m. sausio 17 d. Klagenævnet for Udbud (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland ir Region Syddanmark

(Byla C-23/20)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Klagenævnet for Udbud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Simonsen & Weel A/S

Atsakovai: Region Nordjylland ir Region Syddanmark

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, įtvirtinti [Direktyvos 2014/241 ] 18 straipsnio 1 dalyje ir [Direktyvos 2014/24] 49 straipsnyje, siejamuose su Direktyvos 2014/24 V priedo C dalies 7 punktu ir 10 punkto a papunkčiu, aiškintini taip, kad pagal juos skelbime apie pirkimą šioje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis privalo būti pateikta informacija apie prekių, kurios bus tiekiamos pagal preliminariąją sutartį, dėl kurios rengiamas konkursas, numatomą kiekį ir (arba) numatomą vertę?

    Jeigu atsakymas į šį klausimą būtų teigiamas, Teisingumo Teismo taip pat klausiama, ar pirmiau nurodytas nuostatas reikia aiškinti taip, kad pagal jas informaciją apie preliminariąją sutartį reikia pateikti a) bendrai ir (arba) b) pagal pradinę perkančiąją organizaciją, kuri nurodė ketinanti sudaryti sutartį pagal kvietimą pateikti pasiūlymus (šiuo atveju – Region Nordjylland), ir (arba) c) pagal pradinę perkančiąją organizaciją, kuri nurodė dalyvaujanti tik pagal vieną pasirinkimo galimybę (šiuo atveju – Region Syddanmark).

2.    Ar lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, įtvirtinti [Direktyvos 2014/24] 18 straipsnio 1 dalyje ir [Direktyvos 2014/24] 33 ir 49 straipsniuose, siejamuose su Direktyvos 2014/24 V priedo C dalies 7 punktu ir 10 punkto a papunkčiu, aiškinti taip, kad skelbime apie pirkimą arba pirkimo specifikacijose privaloma nustatyti prekių, kurios bus tiekiamos pagal preliminariąją sutartį, dėl kurios rengiamas konkursas, maksimalų kiekį ir (arba) maksimalią vertę, kuriuos pasiekus atitinkama preliminarioji sutartis nebegalios?

    Jeigu atsakymas į šį klausimą būtų teigiamas, Teisingumo Teismo taip pat klausiama, ar pirmiau nurodytas nuostatas reikia aiškinti taip, kad pagal jas preliminariosios sutarties maksimalią ribą reikia nurodyti a) bendrai ir (arba) b) pagal pradinę perkančiąją organizaciją, kuri nurodė ketinanti sudaryti sutartį pagal kvietimą pateikti pasiūlymus (šiuo atveju – Region Nordjylland), ir (arba) c) pagal pradinę perkančiąją organizaciją, kuri nurodė dalyvaujanti tik pagal vieną pasirinkimo galimybę (šiuo atveju – Region Syddanmark).

    Jeigu atsakymai į 1 ir (arba) 2 klausimus būtų teigiami, Teisingumo Teismo taip pat prašoma – tiek, kiek tai turi reikšmės, atsižvelgiant į pateiktus atsakymus – atsakyti į šiuos klausimus:

3.    Ar [Direktyvos 92/13] 2d straipsnio 1 dalies a punktas, siejamas su [Direktyvos 2014/24] 33 ir 49 straipsniais, siejamais su Direktyvos 2014/24 V priedo C dalies 7 punktu ir 10 punkto a papunkčiu, aiškintinas taip, kad sąlyga „perkantysis subjektas sutartį suteikė iš anksto nepaskelbęs skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ apima ir tokį atvejį, koks nagrinėjamas šioje byloje, kai perkančioji organizacija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė skelbimą apie pirkimą dėl numatomos preliminariosios sutarties, tačiau:

a)    skelbimas apie pirkimą neatitinka reikalavimo nurodyti prekių, kurios bus tiekiamos pagal preliminariąją sutartį, su kuria susijęs konkursas, numatomą kiekį ir (arba) numatomą vertę, nes jų sąmata pateikta pirkimo specifikacijose, ir

b)    perkančioji organizacija pažeidė reikalavimą skelbime apie pirkimą arba pirkimo specifikacijose nurodyti prekių, kurios bus tiekiamos pagal preliminariąją sutartį, su kuria susijęs konkursas, maksimalų kiekį ir (arba) maksimalią vertę?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).